WIRESHARK - פרוטקול ARP

שלב א' - לכידה התעבורה ברשת

  • הכנסו לתוכנת WireShark 
  • בחרו בתפריט "לכידה" בפקודה "התחל" Capture > Start
  • בחרו בתפריט "לכידה" בפקודה "הפסק" Capture > Stop
  • בחרו שורה שרשום בה פרוטקול ARP

שלב ב' - ניתוח נתוני הרשת

  • הגדירו מהו פרוטקול ARP ?
  • הסבירו מי המקור ומי היעד בשורה שבחרתם ב חלון שהתקבל ב WireShark?

SOURCE = מקור

DESTINATION  = יעד

  • הסבירו את השלבים בתהליך יצירת טבלת ARP , באיזו שידור משתמשת הרשת ? UNICAST או BROADCAST 

  UNICAST = שידור מבודד לבודד

 BROADCAST - שידור מבודד לכולם

  • גלו את כתובות הרשת בשורה שבחרתם:

מקור [מחשב בודד] - מהי הכתובת הפיזית ומהי הכתובת הלוגית?

יעד [כל המחשבים] - מהי הכתובת הפיזית ומהי הכתובת הלוגית?

 BROADCAST כתובת פיזית MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF  

 BROADCAST כתובת לוגית  IP = XXX.XXX.XXX.255