DHCP - מידע בחלון CMD

האתגר - "תקופת ליסינג" : זה קשור להשכרת רכב או גם להשכרת מחשב ?! 
 
DHCP - שרת המחלק כתובות איי.פי. באופן דינמי
 
 הכינו מצגת על שרת DHCP ובה 3 שקפים:
 
א. שקף ראשון - שקף פתיחה
  - שם התלמיד
  - כותרת
  - הגדרה
  - תמונה (תמונה = רשות)

ב.  שקף שני - מצב הקישוריות 
   - בדקו את מצב הקישוריות הנוכחי במחשב:
       לוח בקרה = חיבורי רשת = רשת מקומית = עכבר ימיני = מצב = תמיכה = פרטים.
   - צלמו את החלון ובו מידע אודות ה DHCP
 
ג. שקף שלישי - ניתוק הקישוריות
  - הכנסו ל CMD
  - רשמו את הפקודה ipconfig /release  
  - בדקו את מצב הקישוריות הנוכחי במחשב:
       לוח בקרה = חיבורי רשת = רשת מקומית = עכבר ימיני = מצב = תמיכה = פרטים.
   - צלמו את החלון ובו מידע אודות ה DHCP

ד. שקף רביעי - בדיקת הקישוריות :
  - בדקו בעזרת פקודת PING את הקישוריות -
    פינג לכתובת IP פרטית בחדר הכיתה / פינג אל המחשב של עצמי - לולאה LOOP כתובת 127.0.0.1 .
  - בדקו את מצב הקישוריות הנוכחי במחשב:
       לוח בקרה = חיבורי רשת = רשת מקומית = עכבר ימיני = מצב = כלל.
   - צלמו את החלון ובו מידע אודות ה DHCP
   - איזו כתובת קיבל המחשב?
{כתובת APIPA = כתובת זמנית שנותנת מערכת ההפעלה למחשב}
 
ה. שקף חמישי - חידוש הקישוריות
- הכנסו ל CMD
  - רשמו את הפקודה ipconfig /renew   
  - בדקו את מצב הקישוריות הנוכחי במחשב:
       לוח בקרה = חיבורי רשת = רשת מקומית = עכבר ימיני = מצב = תמיכה = פרטים.
   - צלמו את החלון ובו מידע אודות ה DHCP
 
==========================================================
                                                      דוגמה לתוצר תלמיד:
==========================================================