VTP

הגדרת מספר סוויצ'ים בשיטת VTP

שלב בסיס - טופולוגיה פיזית

  • צרו רשת LAN ובה 4 סוויצ'ים - 1 ראשי + 3 משניים.
  • הקצו כתובות ידניות למחשבים
שלב א'  - הגדרת הסוויץ הראשי

שלב ב'  - הגדרת היחסים בין הסוויצים

שאלות ביניים

  • כנסו לסוויץ משני , ובדקו את מצב הוילאן show vlan. הגדירו את אחד מהסוויצים המשניים באמצעות VTP  ובדקו שוב את מצב הוילאן show vlan.
  • איזו הודעה מקבלים לאחר הגדרת הסטטוס של הסוויץ הראשי ואיזו הודעה מקבלים לאחר הגדרת הסטטוס של הסוויץ המשני, מדוע יש הבדל?שלב ג'  - הגדרת הסוויצ'ים המשניים

שלב ד - שיוך המחשבים לוילאנים

שלב ה'  - בדיקת ההגדרות באמצעות פקודות SHOW

 

  • בדקו את תוצאות ההגדרות בראוטר הראשי ובראוטר המשני באמצעות  SHOW VTP STATUS
  • שאלת אתגר - מהי המשמעות של המונח VTP Pruning Mode