EtherChannel

התעלה הוירטואלית EtherChannel, המחברת בין סוויצ'ים, משפרת את ביצועי הרשת בעיקר בשל היתרונות הבאים:

 1. עיבוי רוחב הפס של הכבלים
 2. יצירת יתרות המהווה מסלול חליפי לזרימת המידע של הרשת.

שלב בסיס - טופולוגיה פיזית

 • צרו רשת ובה 3 סוויצ'ים
 • חברו כל זוג סויצ'ים ביניהם ב-2 כבלים לפחות 
 • חברו בין 2 זוגות של סוויצ'ים בכבלים איטיים ובזוג אחד כבלים מהירים.
 • צרו ב- 2 סוויצ'ים רשתות LAN, אשר בהם חלוקה לשני מספרי VLAN.
 • הקצו כתובות למחשבים בהתאם לשתי מחלקות הVLAN.


שלב א' - הגדרה לוגית

 • 1 ראוטר - שני תתי ממשקים לוילאנים השוים בשיטת encosulqtion dot1q 
 • 3 סווי'צים - חיבור TRUNK + דיווח על מספרי הוילאנים
 • 2 הסוויצ'ים של המחלקות - לכל סוויץ וילאן אחר.
 • מחשבים - הקצו כתובות למחשבים בהתאם לשתי מחלקות הVLAN.

 

שלב ב'1 - הגדרת זוג סוויצ'ים בשיטת PAgP

PAgP = Port Aggregation Protocol /  a Cisco EtherChannel protocol

 שלב ב'2 - הגדרת זוג סוויצ'ים בשיטת LACP

 LACP = Link Aggregation Control Protocol /  a non Cisco EtherChannel protocol

 

שלב ב'3 - הגדרת זוג סוויצ'ים בשיטת  EtherChannel

 Static Configurationשלב ג' - מיפוי הערוץ

בכל השיטות הנ"ל, בדקו את פלט המידע אודות הערוץ שיצירתם בעזרת פקודת:

 SHOW ETHERCHANNEL SUMMARY

 • מה משמעות האותיות S/U/P 
 • הסבירו את משמעות כל המידע בשורה אחת בתצוגת הפלט
 • איזו הודעה קיבלתם המאשרת את הקמת הערוץ המחבר בין שני הסוויצ'ים ?

שלב ד' - מניעת החסימה של STP

 • בדקו אלו תעלות נחסמו ע"י מנגנון ה-STP באמצעות הפקודה: show spanning-tree active

באיזו תעלה המידע נחסם: sts = BLK

באיזו תעלה המידע זורם: sts = FWD

 

  • בדקו שוב את הסטטוס של הממשקים המנוהלים ע"י מנגנון ה-STP באמצעות פקודת ה SHOW :

   show spanning-tree active