מבנה פרויקט גמר

מבנה פרויקט גמר בנושא "סימולציית רשת מחשבים" המופיע באתר משרד החינוך:

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2D22FDB1-D811-4078-B669-A252BD838155/212495/AVODOT_Gmar.pdf